img

Regenerace Palackého náměstí v Poličce, okr. Svitavy

Záchranný archeologický výzkum proběhl v roce 2010. Jednalo se o revitalizaci poličského náměstí a to celkové předláždění a úpravu náměstí. Polička je královské věnné město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Nachází se ve Svitavském okrese.  Záchranný archeologický výzkum byl rozdělen do tří fází. První fáze proběhla v únoru 2010. Byly vykopány 4 sondy na ověření skladby terénu. Na první fázi navazovala druhá fáze, kdy se rozebrala novodobá skladba povrchu náměstí. Nadále pokračovali archeologické výkopy. Nalezeny byli původní kamenné kanály k odvodu vody z městských kašen, přičemž polovina spadala do období poloviny 18 stol.. Dále dva zahloubené objekty v SV rohu náměstí, avšak bez větších archeologických nálezů. Největší nález se podařil před barokní radnicí a to objevení základů původní gotické radnice která vyhořela při devastujícím požáru Poličky v roce 1845. Na západní straně náměstí výzkum pokračoval jen v omezené míře z důvodu rozhodnutí města změnit skladbu povrchu náměstí a omezit archeologický výzkum na zbývající ploše náměstí. Proto byly provedeny ještě tři další zjišťovací sondy. Poslední fáze probíhala v létě 2010, kdy se dokončoval vnější věnec chodníků a komunikace kolem náměstí. Zde však archeologické situace byly narušeny dřívějšími zemními zásahy ať už vedením vysokého napětí, či nejmarkantněji vedením vodovodního potrubí.

01_Polička, roh staré gotické radnice

01_Polička, roh staré gotické radnice