img

Revitalizace hradu Svojanov, okr. Svitavy

V roce 2011 začala obnova hradu Svojanov. Hrad tyčící se nad hlubokým údolím řeky Křetinky se nachází v blízkosti stejnojmenné vesnice Svojanov. Založen byl v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. Po jeho smrti hrad získala královna vdova Kunhůta, která tu žila se svým druhým manželem Závišem z Falkenštejna. Dále pak patřil pánům z Boskovic, Trčkům z Lipé a spoustě dalších majitelů. Do dosavadní podoby byl hrad přestavěn na počátku 19. stol. a v roce 1848 byl přestavěn částečně do empírového stylu v jakém je znám dodnes. V roce 1910 hrad zakoupilo město Polička které ho má v držení do současnosti.
Archeologický záchranný výzkum byl rozděl do dvou částí. První začala 29. 3. 2011 v prostoru domu zbrojnošů. Nejprve byly provedeny zjišťovací sondy na jejichž základě se odebrala část zeminy mechanizací a následovaly samotné archeologické výkopové práce. Nalezena byla keramika převážně novověkého rázu, pečetní prsten z 18/19 st. a zatím blíže neurčená mince. V průběhu první fáze záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) byly ještě vykopány sondy u vnější hradební zdi, kde měly v letních měsících proběhnout práce na odvodnění hradeb a následné opravy samotných  hradeb.
Druhá fáze ZAV započala v červnu 2011. Byl proveden ZAV na lokalitách hradní nádvoří, přístupová cesta a dále výkop sond u vnější zdi pod domem zbrojnošů. Na nádvoří probíhaly největší archeologické práce i přesto, že se prokopávaly jen místa kudy měly procházet odvodňovací kanály. Na nádvoří bylo nalezeno několik blíže neurčitelných zdí, několik odvodňovacích kanálů různých stáří a sklepení zahloubené do skalnatého podloží. Z movitého materiálu se většinou jednalo o novověkou keramiku. V průběhu posledních dní ZAV se však podařilo nalézt v prostoru brány nejspíše vrcholně středověký domek se vstupem a několika vrstvami podlah. Během posledních prací pod domem zbrojnošů bylo objeveno dřevěné potrubí, vrcholně středověká a raně novověká keramika a několik mincí, z nichž jedna byla identifikována jako falsum groše Václava II. Po dokončení nálezové zprávy a zpracování materiálu by hodnotnější část nálezů měla být zapujčena hradu Svojanov a vystavena v jeho hradní expozici.

01_Svojanov, pohled na opravovaný hrad

01_Svojanov, pohled na opravovaný hrad

01_Svojanov, práce na nádvoří

02_Svojanov, práce na nádvoří