img

Záchranný archeologický výzkum na hradě Košumberku – statické zajištění tzv. budovy písárny

V souvislosti se statickým zabezpečením stavby byl proveden záchranný archeologický výzkum u severovýchodní zdi budovy tzv. písárny. Výzkum navázal na sondáž provedenou v roce 2008. Výzkum provedlo regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmami Jan Osina a Geo-CZ. Stratigraficky nejstarší zjištěnou jednotkou je zdivo obvodové hradby, které vzniklo patrně v 15. století. K němu jsou přizděny na spáru zdi k. 1900 a k. 1902, společně tak tvoří tzv. budovu písárny. Nápadná je rozdílná mocnost zdiv, která naznačuje i rozdílné stáří všech tří popisovaných zdí. Jako první byla patrně ke zdivu k. 1901 přizděna zeď k. 1902 s prolomeným vstupem do vnitřního areálu. Na základě dosavadních poznatků se lze domnívat, že otvor současné kulisové brány byl prolomen ve stejném období jako zazděný vstup v k. 1902. Zůstává pouze otázkou, kdy k tomu přesně došlo. Každopádně všechna zjištěná zdiva, s výjimkou k. 1902, nemají přímý stratigrafický vztah k dokumentovaným souvrstvím. Vnitřní prostor za hradbou byl zavezen podle nalezené keramiky v průběhu 16. – 17. století. Terén je nivelován pomocí podkladové vrstvy pro položení dlažby. Dlažba byla rozdělena do tří nestejně velkých částí, které odděluje žlábek odvádějící nečistoty. Tento žlábek je vyspádován do zazděného vstupu ve zdi k. 1902. V jeho zazdívce stejně jako v dlažbě se uplatňují druhotně užité pozdně gotické až renesanční pískovcové architektonické články. Položení dlažby indikuje dočasné zastavení nárůstu stratigrafického vývoje. Podoba odkryté dlažby indikuje v tomto prostoru stáje. Další souvrství uložená po zániku stavby byla odstraněna v souvislosti s rozsáhlým celoplošným výkopem v roce 1922.

obr. 1 – Košumberk, hrad. Pohled na zkoumanou plochu.

obr. 1 – Košumberk, hrad. Pohled na zkoumanou plochu.

obr. 2 - Košumberk, hrad. Pohled z tzv. malého nádvoří na severní zdivo budovy. Čárkovaně je zvýrazněna zazdívka původního vstupu do objektu.

obr. 2 - Košumberk, hrad. Pohled z tzv. malého nádvoří na severní zdivo budovy.

obr. 3 - Košumberk, hrad. Záklenek původního vstupu do budovy. Pohled z interiéru stavby.

obr. 3 - Košumberk, hrad. Záklenek původního vstupu do budovy. Pohled z interiéru stavby.

obr. 4 - Košumberk, hrad. Dlažba v interiéru stavby.

obr. 4 - Košumberk, hrad. Dlažba v interiéru stavby.