img

Záchranný archeologický výzkum v Opatovicích nad Labem, okr. Pardubice

Dne 19.4. 2010 započal předstihový archeologický výzkum na úseku silnice R/35 na katastru Opatovice nad Labem. Výzkum předcházelo sondážní rýhování pomocí otočného bagru s plochou lžící. Provedeny byly 4 dlouhé rýhy zhruba ve směru Z – V protínající celý plánovaný úsek stavby a dosahovaly zhruba délky 750 m a šířky 2 m (obr. 1). Větší plošné rozšíření bylo učiněno v místech kumulace archeologických situací. Tímto způsobem vznikly tři sektory, ve kterých bylo objeveno 61 objektů. V první sektoru (obr. 2) byly dokumentovány především objekty z pozdní doby bronzové  (slezskoplatěnická kultura 9. stol. př. n. l.) (obr. 3). V sektoru dvě lze (obr. 4) zmínit zahloubenou polozemnici ze 13 stol., jež byla silně narušena orbou (obr. 5). V posledním sektoru (obr. 6) byla již jednou odkryta ornice při stavbě elektrárny, takže nálezy z objektů, které tehdy nebyly pozorovány, byly sekundárně přemístěny a v jednom případě zatlačeny těžkými stroji do podlahy objektu. V tomto sektoru byl zde zachycen shluk keramických fragmentů slezskoplatěnické kultury (obr. 7), ale i nálezy středověké (13. stol.) a také z pozdní doby hradištní (12. stol.).

01_celkovy pohled

01_celkovy pohled

02_sektor 1

02_sektor 1

03_sektor 1_objekt 4

03_sektor 1_objekt 4

05_sektor 2_objekt 54

05_sektor 2_objekt 54

06_sektor 3

06_sektor 3

07_sektor 3_objekt 1

07_sektor 3_objekt 1