img

Záchranný archeologický výzkum ve Slatiňanech, okr. Chrudim

V roce 2012 byl proveden záchranný archeologický průzkum ve Slatiňanech pro plánovaný sklad chemikálií. Výzkum provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmou TerraVerita. Archeologický výzkum na ploše budoucího skladu doložil existenci pravěkého a raně středověkého osídlení. Celkem bylo prozkoumáno 23 objektů sídlištního charakteru. Osu osídlení pravděpodobně tvořil pravobřežní přítok řeky Chrudimky. Nejvýznamnějším objevem je sídliště kultury lužické, které je patrně současné s nedalekým pohřebištěm zkoumaným na počátku 20. století na Podhůře. V ornici byla registrována raně středověká keramika.

obr. 1 – Slatiňany EUROŠARM. Pravěké objekty zjištěné při skrývce.

obr. 1 – Slatiňany EUROŠARM. Pravěké objekty zjištěné při skrývce.

obr. 2 – Slatiňany EUROŠARM. Objekty lužické kultury. Zcela vpravo se nalézají dvě drtidla.

obr. 2 – Slatiňany EUROŠARM. Objekty lužické kultury.

obr. 3 – Slatiňany EUROŠARM. Torzo pyrotechnologického objektu lužické kultury.

obr. 3 – Slatiňany EUROŠARM. Torzo pyrotechnologického objektu lužické kultury.

obr. 4 – Slatiňany EUROŠARM. Lužická zásobní jáma.

obr. 4 – Slatiňany EUROŠARM. Lužická zásobní jáma.